En
 
 
Sign up
Forgot password ?
การซ้อมระงับเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหลภายในคลังสินค้า ครั้งที่ 1 ปี 2554

การซ้อมระงับเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหลภายในคลังสินค้า ครั้งที่ 1 ปี 2554

พบการรั่วไหลของสารเคมีให้รีบแจ้งหัวหน้างานให้รับทราบ

กดสัญญาณเตือนภัยเพื่อแจ้งให้ทุกทราบ และไปที่จุดรวมพลเพื่อความปลอดภัย

ทีมระงับเหตูฉุกเฉินเข้ารายงานตัวและเข้าตรวจสอบสาเหตุ

ทีมระงับเหตุใช้ลิ่มไม้ในการระงับเหตุ และกั้นแนวพื้นที่อันตรายห้ามเข้า

เททรายกั้นการรั่วไหลของสารเคมี และโรยปูนขาวเพื่อปรับสภาพค่า pH 

สูบถ่ายน้ำยาที่อยู่ในแท็งก์ออกให้เรียบร้อย พร้อมถังเก็บตัวอย่างสารเคมีเพื่อไปวิเคราะห์

ผู้อำนวยการระงับเหตุแจ้งศูนย์ประสานงานทราบ เพื่อประกาศเข้าสู่สถานการณ์ปกติ

ทำความสะอาดพื้นที่และกำจัดกากและสารปนเปื้อน back   back to top